Přihlášky k soutěžím

Přihlášky na rok 2018 ještě nebyly otevřeny!

Soutěž ve zpěvu

Soutěží ve zpěvu se mohou zúčastnit zpěváci a zpěvačky z regionu Podluží, případně i z míst mimo region Podluží. Podmínkou je účast v kroji. Další podmínky účasti najdete níže.

Stárek podluží 2018

Soutěží v kategorii hošije, vrtěná a verbuňk se mohou zúčastnit svobodní i ženatí tanečníci z regionu Podluží, případně i z míst mimo region Podluží. Další podmínky účasti najdete níže.

Přihlášky k vytištění

Dokumenty budou zveřejněny.

Úplné znění podmínek

Podmínky účasti v soutěžích 2017

Aktuální veze pro rok 2018 bude zveřejněna.

1.) Obecné podmínky účasti v soutěžích
Soutěží se mohou zúčastnit amatérští zpěváci a tanečníci bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy nějakého kolektivu, pěstujícího lidový tanec nebo zpěv. Dolní věkovou hranicí je 15 let, horní hranice není stanovena.
Zájemci o účast v soutěžích se mohou zúčastnit kterýchkoli z výše uvedených soutěžních kategorií (pro soutěž „O stárkovské právo“ platí další zvláštní ustanovení uvedená níže). Jedinou možnou formou přístupu do soutěží je přihláška dodaná pořadateli do 30. dubna 2017 (písemně, e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách pořadatele). Pro přijetí přihlášek je rozhodující datum poštovního razítka, datum odeslání e-mailu nebo datum odeslání vyplněného webového formuláře.
K přihlášce je nutno přiložit notace a texty písní, s nimiž bude zpěvák nebo tanečník soutěžit, aby se mohla doprovodná muzika na jeho vystoupení připravit. Povinnost přiložit notace a texty písní odpadá, absolvuje-li zpěvák nebo tanečník zkoušku po osobní dohodě s muzikou zajištěnou pořadatelem, a to v termínu ještě před zahájením tvrdonských národopisných slavností, nebo zajistí-li si na vlastní náklady jinou doprovodnou muziku, příp. se v soutěži ve zpěvu rozhodne zpívat bez hudebního doprovodu.
V případě vysokého počtu účinkujících si pořadatel vyhrazuje právo uspořádání výběrového kola, jehož termín a místo konání budou přihlášeným účastníkům oznámeny nejpozději 14 dní předem.

2.) Podmínky účasti v soutěžích ve zpěvu
Soutěží ve zpěvu se mohou zúčastnit zpěváci a zpěvačky z regionu Podluží, případně i z míst mimo region Podluží. Podmínkou je účast v tradičním regionálním (regionálně vlastním) kroji, respektování regionální čistoty zpěvu a celkového projevu.
Zpěv může být podán s hudebním doprovodem nebo bez něj, přičemž obě tyto formy zpěvu jsou posuzovány jako rovnocenné.
V případě, že zájemce o účast dosáhl v dané kategorii soutěží ve zpěvu v dřívějších ročnících již 3 nebo více vítězství, nebude jeho přihláška pro danou kategorii přijata. Těmto zpěvákům a zpěvačkám může být v případě jejich zájmu nabídnuta účast v jiných, nesoutěžních pořadech tvrdonských národopisných slavností.

3.) Podmínky účasti v tanečních kategoriích hošije, vrtěná a verbuňk
Soutěží v kategorii hošije, vrtěná a verbuňk se mohou zúčastnit svobodní i ženatí tanečníci z regionu Podluží, případně i z míst mimo region Podluží. Podmínkou je účast v tradičním podlužáckém kroji a respektování regionální čistoty zpěvu, tance i celkového projevu. Totéž platí i pro účast tanečnic v kategorii vrtěná.
Předzpěv u jednotlivých tanců může být podán s hudebním doprovodem nebo bez něj, přičemž obě tyto formy předzpěvu jsou posuzovány jako rovnocenné.
Nejnižší časový limit soutěžního vystoupení v kategorii hošije je jedna sloka předzpěv a jedna sloka tanec.
Nejnižší časový limit soutěžního vystoupení v kategorii vrtěná je jedna sloka předzpěv a dvě sloky tanec. Předzpěv v kategorii vrtěná může být podán buďto sólovým zpěvem tanečníka, nebo společným zpěvem (dueto) tanečníka a tanečnice, přičemž obě tyto formy předzpěvu jsou posuzovány jako rovnocenné.
Nejnižší časový limit soutěžního vystoupení v kategorii verbuňk je dán čtyřmi slokami verbuňkové písně takto: Nejméně jedna sloka předzpěv, nejméně tři sloky tanec.

4.) Návaznost na soutěž „O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku“ na MFF ve Strážnici
Soutěž v kategorii verbuňk je zároveň nutným postupovým kolem pro účast v soutěži „O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku“ na Mezinárodním folklorním festivalu (MFF) ve Strážnici příslušného roku, přičemž vítěz této kategorie má právo přímého postupu do finále strážnické soutěže. Dalších pět tanečníků v pořadí (na 2. až 6. místě) se může přihlásit do výběrového kola soutěže ve Strážnici. Porota může navrhnout tanečníkům, kteří se umístili na 7. a 8. místě, aby v řádném termínu zaslali přihlášku do výběrového kola soutěže ve Strážnici jako tzv. náhradníci.
Jak vítěz, tak ostatní postupující i náhradníci se musí do strážnické soutěže přihlásit samostatnou přihláškou nejpozději do 15. června příslušného roku konání soutěže, mají-li zájem se této soutěže zúčastnit. Po ukončení všech regionálních kol a uzávěrce přihlášek rozhodnou autoři strážnického pořadu společně s ředitelem soutěže do 20. června příslušného roku, kdo z přihlášených náhradníků se zúčastní výběrového kola soutěže.
Soutěže v kategorii verbuňk se za účelem nominace pro soutěž ve Strážnici mohou zúčastnit také tanečníci v kroji rohateckém. Taneční styl zdejších tanečníků verbuňku byl odborně posouzen jako podlužácký.

5.) Podmínky účasti v taneční kategorii „O stárkovské právo“
• Tanečník se musí zúčastnit soutěží ve všech tanečních kategoriích (hošije, vrtěná, verbuňk).
• Tanečník musí být svobodný muž, nikoliv ženatý.
• Tanečník musí být z Podluží, příp. z obce inklinující k Podluží, ve které se nosí podlužácký kroj. Sporné případy řeší odborná porota nejpozději 14 dnů před soutěží a její rozhodnutí je pořadatel povinen neprodleně oznámit dotčeným osobám.

II. Práce odborných porot
Pro posouzení výkonů soutěžících jsou ustanoveny dvě samostatné poroty, jedna pro soutěže ve zpěvu, druhá pro soutěže v tanci.
Porota rozhoduje prostou většinou hlasů a může jako pomocné prostředky používat systémy, které usnadňují hodnocení (např. bodování). Rozhodující formou hodnocení je však diskuse a hlasování. Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda poroty.

1.) Kritéria hodnocení soutěží ve zpěvu
Odborná porota bude hodnotit podle následujících kritérií:
a) Zpěv – jeho intonační čistotu, zvládnutí nářečí, celkový projev a výraz zpěvu.
b) Vzhled kroje – úplnost kroje a jeho úprava, kroj nesmí mít charakter jevištního kostýmu.

2.) Kritéria hodnocení soutěží v tanci
Odborná porota bude hodnotit podle následujících kritérií:
a) Předzpěv – jeho intonační čistotu, zvládnutí nářečí, výběr písně, celkový výraz zpěvu a pohybového výrazu.
b) Tanec – náročnost, množství, pestrost, návaznost a úroveň provedení kroků a figur (cifer) ve vztahu k možnostem, které dává regionální taneční styl; prostorové uspořádání, kompozici i gradaci tance; zvládnutí a dodržení regionálního tanečního stylu; celkovou úroveň zvládnutí technické a výrazové stránky.
c) Vzhled kroje – klobouk nesmí být upevněn, boty nesmí být v jevištním provedení, kroj nesmí mít charakter jevištního kostýmu.

III. Zajištění a průběh soutěží
Pořadatel zajistí soutěžícím:
• Cimbálovou muziku pro hudební doprovod, přičemž umožní soutěžícím absolvovat zkoušku s muzikou. Soutěžící si může na vlastní náklady zajistit vlastní doprovod.
• Prostory pro oblékání a úpravu krojů.
• Stravování v den konání soutěží.
• Každý soutěžící obdrží jednu volnou vstupenku na ten den, ve kterém je pořad soutěží součástí programu.
• Pořadí vystoupení jednotlivých soutěžících ve zpěvu určuje autor pořadu. U taneční soutěže je určeno losováním před zahájením soutěží.
Odborné poroty na základě hodnocení předvedených výkonů určí podle výše uvedených kritérií pořadí soutěžících v jednotlivých soutěžních kategoriích.
Na základě výsledků v jednotlivých tanečních kategoriích určí také vítěze soutěže „O stárkovské právo“ – „Stárka Podluží“.
Po ukončení hodnocení budou soutěžícím umístěným na prvním, druhém a třetím místě v jednotlivých pěveckých a tanečních kategoriích i vítězi soutěže „O stárkovské právo“ předány diplomy, a to slavnostním způsobem před veřejností. Vítěz soutěže „O stárkovské právo“ se stává nositelem čestného titulu „Stárek Podluží“ a obdrží věcný dar.
Součástí taneční soutěže ve verbuňku je i doprovodná dobrovolná soutěž – Anketa diváků.
Vítěz této kategorie bude též slavnostně vyhlášen a obdrží věcný dar.